Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu orto-zdrav.cz

 1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní a reklamační podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím, kterým je společnost ORTOZDRAV s.r.o., se sídlem Ján Šverma 6 085 01 Bardejov, 085 01 Bardejov, IČ: 54257123 zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Prešově, oddíl: Sro, vložka: 43225/P (dále jen “Prodávající”).

 

Kontaktní údaje prodávajícího:

ORTOZDRAV s.r.o., se sídlem Jána Švermu 6 085 01 Bardejov, 085 01 Bardejov, IČ: 54257123 zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Prešově, oddíl: Sro, vložka: 43225/P Telefon: +421 944 491 833, Email: [email protected]

 

Dozorový úřad:

Slovenská obchodní inspekce (SOI)

Inspektorát STI pro Bratislavský kraj

Prievozská 32, P.O. Box 5 820 07 Bratislava 27

technická kontrola výrobků a oddělení ochrany spotřebitele a právního oddělení

Tel. č.: 02/ 58272 172, 02/58272 104 fax: 02/ 58272 170

http://www.soi.sk

 

Ověřeno zákazníky:

“Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci zákaznicky ověřeného programu, do kterého je náš e-shop zapojen. Zasíláme Vám je pokaždé, když u nás nakupujete, pokud neodmítnete zaslat e-mail pro účely přímého marketingu dle § 62 z. č. 351/2011 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Osobní údaje zpracováváme za účelem zasílání dotazníků v rámci programu Ověření zákazníci na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá v určení Vaší spokojenosti s Nákupem u nás. K zasílání dotazníků, vyhodnocování Vaší zpětné vazby a analýzám naší pozice na trhu využíváme zpracovatele, který je provozovatelem portálu Heureka.sk pro tyto účely můžeme zadávat informace o zakoupeném zboží a Vaši e-mailovou adresu. 

Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků poskytovány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověření zákazníci můžete kdykoli vznést námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v dotazníkovém e-mailu. Pokud budete mít námitky, dotazník vám již nebudeme zasílat.”

 

1.1. Tyto obchodní podmínky, ve znění platném ke dni uzavření kupní smlouvy, jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. V případě, že prodávající a kupující uzavřou písemnou kupní smlouvu, ve které se odchylně od těchto obchodních podmínek dohodnou na obchodních podmínkách, mají ustanovení kupní smlouvy přednost před těmito obchodními podmínkami. Takto sjednané podmínky nesmí být v rozporu s jinými právními předpisy (zkrácení lhůty pro vrácení zboží, záruční doba apod.)

 

1.2. Pro účely těchto obchodních podmínek se dodatkovou smlouvou rozumí smlouva, na jejímž základě kupující nabývá zboží nebo je mu poskytována služba vztahující se k předmětu kupní smlouvy, je-li zboží dodáno nebo je-li služba poskytována prodávajícím nebo třetí osobou na základě jejich smlouvy.

 

1.3. Zobrazená kupní cena za zboží na jakékoli internetové stránce elektronického obchodu provozované prodávajícím zahrnuje také daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platnou legislativou Slovenské republiky a nezahrnuje cenu za přepravu zboží nebo jiné volitelné služby. Všechny akcie jsou platné až do vyprodání zásob, pokud není pro konkrétní položku uvedeno jinak.

 

1.4. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoliv upravit cenu zboží uvedenou na jakékoliv webové stránce elektronického obchodu provozované Prodávajícím. Změna ceny zboží se nevztahuje na kupní smlouvy u

 

1.5. V případě, že prodávající nesplní své povinnosti stanovené v platných právních předpisech Slovenské republiky nebo Evropských společenství nebo v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, může kupující uplatnit své právo vůči prodávajícímu prostřednictvím příslušného soudu.zavřené před změnou ceny, a to bez ohledu na skutečnost, že zboží ještě nebylo dodáno.

 

 1. Způsob uzavření kupní smlouvy

2.1. Návrh na uzavření kupní smlouvy zašle kupující prodávajícímu formou vyplněného a zaslaného formuláře na internetových stránkách prodávajícího, na který zaslal návrh na uzavření kupní smlouvy, jehož předmětem je převod vlastnického práva ke zboží určené kupujícím za úplatu za kupní cenu a za podmínek uvedených v této objednávce (dále jen “objednávka”).

 

2.2. Po odeslání objednávky obdrží kupující na svou e-mailovou adresu automaticky vyhotovené oznámení o přijetí objednávky do elektronického systému prodávajícího (dále jen “potvrzení o doručení objednávky”). V případě potřeby mohou být jakékoli další informace týkající se jeho objednávky zaslány na e-mailovou adresu kupujícího.

 

2.3. Potvrzení o přijetí musí obsahovat informaci, že prodávající obdržel objednávku, ale není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy.

 

2.4. Prodávající následně zašle na adresu elektronické pošty kupujícího informaci o tom, zda byla objednávka kupujícího přijata (dále jen “akceptace objednávky”).

 

2.5. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí objednávky v elektronické nebo písemné podobě kupujícímu.

 

2.6. Prodávající informoval kupujícího jasným, jednoznačným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem před odesláním objednávky kupujícího o předsmluvních informacích týkajících se reklamace, platby, platby, obchodních, přepravních a dalších podmínek:

 

 1. a) informoval prodávajícího o hlavních vlastnostech zboží nebo o povaze služby v rozsahu přiměřeném komunikačním prostředkům a zboží nebo službě použité na příslušné stránce katalogu elektronického obchodu prodávajícího;
 1. b) sdělit prodávajícímu obchodní firmu a sídlo prodávajícího na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 1. c) o telefonním čísle prodávajícího a dalších údajích, které jsou důležité pro kontakt kupujícího s prodávajícím, zejména o adrese jeho e-mailu a faxovém čísle, má-li je informovat na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího a v čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 1. d) o adrese prodávajícího, na které může kupující uplatnit reklamaci zboží nebo služeb, podat reklamaci nebo jinou reklamaci podle čl. 1 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu elektronického obchodu prodávajícího,
 1. e) celkovou cenu zboží nebo služeb, včetně daně z přidané hodnoty a jiných daní, nebo pokud vzhledem k povaze zboží nebo služeb nelze cenu rozumně určit předem, způsob jejího výpočtu, jakož i náklady na dopravu, dodání, poštovné a jiné náklady a poplatky, nebo pokud tyto náklady a poplatky nelze určit předem;  že kupující bude povinen je zaplatit, o čemž bude informován na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího,
 1. f) informoval kupujícího o platebních podmínkách, dodacích podmínkách, lhůtě, ve které se prodávající zavazuje dodat zboží nebo poskytnout službu, o postupech při uplatňování a vyřizování reklamací, stížností a stížností kupujícího v příslušných článcích těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 1. g) o právu kupujícího na odstoupení od kupní smlouvy, podmínkách, lhůtě a postupu pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy informoval v čl. 10 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 1. h) informovat o poskytnutí formuláře pro odstoupení od smlouvy v článku 10 a v příloze těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího; současně prodávající poskytl formulář pro odstoupení od kupní smlouvy sám v příloze těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce e-commerce elektronického obchodu prodávajícího
 1. i) informaci, že odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ponese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu podle § 10 odst. 3 zákona č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo prostory prodávajícího a o změně některých zákonů  (dále jen “zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku”), a odstoupí-li od kupní smlouvy i náklady na vrácení zboží, které ze své podstaty nelze vrátit poštou podle článku 10 těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 1. j) povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu cenu za skutečně poskytnuté plnění podle § 10 odst. 5 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, odstoupí-li kupující od smlouvy o poskytování služeb poté, co dal prodávajícímu výslovný souhlas podle § 4 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku, který byl uveden v § 10 těchto prodejních podmínek,  které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu elektronického obchodu prodávajícího,
 1. k) o okolnostech, za kterých kupující ztrácí právo na odstoupení od smlouvy informované v čl. 10 těchto obchodních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu elektronického obchodu prodávajícího,
 1. l) informován o odpovědnosti prodávajícího za vady zboží nebo služeb podle § 622 a 623 občanského zákoníku v § 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu elektronického obchodu prodávajícího,
 1. m) existenci a podrobnosti záruky poskytnuté výrobcem nebo prodávajícím podle přísnějších zásad, než jsou zásady stanovené v Ust. § 502 občanského zákoníku, pokud je výrobce nebo prodávající poskytuje, jakož i informace o existenci a podmínkách pomoci a služeb poskytovaných kupujícímu po prodeji zboží nebo poskytnutí služby, pokud je tato pomoc poskytnuta informovaná na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a čl. 9.tyto obchodní a reklamační podmínky, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 1. n) existenci příslušných kodexů chování, které se prodávající zavázal dodržovat, a způsob, jakým se s nimi kupující může seznámit nebo získat jejich znění v příslušném katalogu elektronického obchodu prodávajícího,
 1. o) dobu trvání smlouvy v případě smlouvy na dobu určitou; v případě smlouvy uzavřené na dobu neurčitou nebo v případě smlouvy, jejíž platnost se automaticky obnovuje, informovala rovněž o podmínkách ukončení smlouvy informace o podmínkách ukončení smlouvy na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 1. p) o minimální době trvání povinností kupujícího vyplývajících z kupní smlouvy, pokud z kupní smlouvy vyplývá pro kupujícího taková povinnost informovaná na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 1. q) povinnost kupujícího zaplatit zálohu nebo poskytnout jiné finanční zajištění na žádost prodávajícího a podmínky platné pro její poskytnutí, pokud kupní smlouva dává kupujícímu takovou povinnost informovanou na příslušné stránce katalogu elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu elektronického obchodu prodávajícího,
 1. r) o funkčnosti, včetně použitelných technických záruk, pro poskytování elektronického obsahu, případně informován na příslušné stránce katalogu elektronického obchodu prodávajícího a v těchto podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
 1. s) kompatibilitu elektronického obsahu s hardwarem a softwarem, o kterém prodávající ví nebo důvodně očekává, že o něm bude vědět, případně na příslušné stránce katalogu elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího;
 1. t) možnost a podmínky pro mimosoudní řešení sporu prostřednictvím systému alternativního řešení sporů, pokud se prodávající zavázal jej využít, informoval prodávajícího na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 1. u) o úkonech nezbytných pro uzavření kupní smlouvy popisem těchto nezbytných úkonů v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu elektronického obchodu prodávajícího,
 1. v) že kupní smlouva bude u prodávajícího uložena v elektronické podobě a je kupujícímu k dispozici poté, co o ni kupující písemně požádá na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího,
 1. w) že jazykem nabízeným pro uzavření smlouvy je slovenský jazyk informovaný na příslušné katalogové stránce elektronického obchodu prodávajícího a v těchto obchodních a reklamačních podmínkách, které jsou umístěny na příslušné podstránce elektronického obchodu prodávajícího.

2.7. Pokud prodávající nesplnil informační povinnost týkající se úhrady dodatečných poplatků či jiných nákladů dle bodu 2.6 písm. e) těchto obchodních podmínek nebo nákladů na vrácení zboží dle bodu 2.6(i) těchto obchodních podmínek, není kupující povinen tyto dodatečné náklady nebo poplatky hradit.

 

 1. Práva a povinnosti prodávajícího

3.1. Prodávající je povinen:

 1. a) dodat zboží v dohodnutém množství, kvalitě a čase na základě objednávky potvrzené převzetím kupujícího a zabalit nebo vybavit k přepravě způsobem nezbytným pro jeho uchování a ochranu,
 2. b) zajistit, aby dodané zboží bylo v souladu s platnou legislativou ČR,
 3. c) ihned po uzavření kupní smlouvy, nejpozději však spolu s dodáním zboží, poskytnout kupujícímu potvrzení o uzavření kupní smlouvy na trvalém nosiči, např. e-mailem. Osvědčení musí obsahovat všechny informace uvedené v bodě 2.6.
 4. d) předat kupujícímu nejpozději spolu se zbožím v písemné nebo elektronické podobě veškeré doklady potřebné k převzetí a užívání zboží a další doklady předepsané platnou legislativou Slovenské republiky (návod ve slovenském jazyce, záruční list, dodací list, daňový doklad).

3.2. Prodávající má právo uhradit od kupujícího řádně a včas kupní cenu za dodané zboží.

 

3.3. Není-li prodávající z důvodu vyprodání zásob nebo nedostupnosti zboží schopen dodat kupujícímu zboží ve lhůtě sjednané v kupní smlouvě nebo stanovené těmito obchodními a reklamačními podmínkami nebo za sjednanou kupní cenu, je prodávající povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (zrušit objednávku). Kupující může odstoupit od kupní smlouvy nebo zrušit objednávku doručením e-mailu. V případě, že kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, vrátí prodávající již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 14 dnů ode dne obdržení e-mailu o odstoupení od kupní smlouvy nebo zrušení objednávky kupujícímu na jím určený účet, nedohodnou-li se strany jinak.  Pokud kupující v přiměřené lhůtě nepřevezme náhradní plnění nabídnuté prodávajícím nebo odstoupí od kupní smlouvy, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit, a pokud kupující již uhradil kupní cenu nebo její část, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou kupní cenu nebo její část do 14 dnů ode dne obdržení odstoupení od kupní smlouvy.

 

 1. Práva a povinnosti kupujícího

4.1. Kupující byl prodávajícím informován, že součástí objednávky je povinnost uhradit cenu.

 

4.2. Kupující je povinen:

 1. a) převzít objednané a dodané zboží,
 2. b) uhradit prodávajícímu sjednanou kupní cenu ve sjednané lhůtě splatnosti, včetně nákladů na dodání zboží,
 3. c) potvrdí v dodacím listu přijetí zboží svým podpisem nebo podpisem jím pověřené osoby.

4.3. Kupující má právo dodat zboží v množství, kvalitě, termínu a místě dohodnutém stranami.

 

 1. Dodací a platební podmínky

5.1. Obvyklá dostupnost zboží s datem jeho odeslání je uvedena u každé položky na webových stránkách elektronického obchodu.

 

5.2. Nedohodnou-li se prodávající a kupující v kupní smlouvě jinak, je prodávající povinen dodat kupujícímu věc neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne uzavření kupní smlouvy. Pokud prodávající nesplní svou povinnost dodat věc ve lhůtě uvedené ve větě první, vyzve ho kupující, aby věc dodal v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu poskytl. Nedodá-li prodávající věc ani v této dodatečné přiměřené lhůtě, je kupující oprávněn od smlouvy odstoupit.

 

5.3. Prodávající je oprávněn vyzvat kupujícího k převzetí zboží i před uplynutím dodací lhůty zboží sjednané v kupní smlouvě.

 

5.4. Zobrazení zboží na jakékoli webové stránce elektronického obchodu provozované prodávajícím je pouze ilustrativní. Hmotnost, rozměry a další údaje o zboží obsažené v katalozích, prospektech a dalších dokumentech prodávajícího umístěných na internetových stránkách elektronického obchodu prodávajícího jsou uvedeny výrobcem a mohou se lišit od skutečnosti, ± 1% uvedené hodnoty.

 

5.5. Kupující je povinen převzít zboží v místě, kde je prodávající nebo jeho zástupce, oprávněný k dodání zboží a kupující sjednaný v kupní smlouvě nebo jinak v době před dodáním zboží (dále jen “místo”). Kupující je povinen převzít zboží ve lhůtě, kterou je prodávající nebo jeho zástupce oprávněn dodat zboží a kupující se sjednal v kupní smlouvě nebo jinak v době před dodáním zboží (dále jen “časový rozsah”).

 

5.6. V případě, že prodávající dopraví zboží kupujícímu na místo a ve stanovené lhůtě, je kupující povinen převzít zboží osobně nebo zajistit, aby zboží převzala osoba, kterou v případě své nepřítomnosti zmocní převzetím zboží a podepíše protokol o zaplacení kupní ceny a dodání a dodání a dodání zboží. Třetí osoba oprávněná k převzetí zboží je povinna předložit prodávajícímu kopii akceptace objednávky.  Zboží se považuje za dodané a převzaté okamžikem dodání zboží kupujícímu. Dodáním zboží kupujícímu se rozumí dodání zboží na místo, jeho převzetí kupujícím nebo třetí osobou pověřenou kupujícím a podpis protokolu o zaplacení kupní ceny a dodání a dodání a dodání zboží kupujícím nebo třetí osobou pověřenou kupujícím.

 

5.7. Je-li nutné opakovat dodání zboží z důvodu nepřítomnosti kupujícího na místě a v časovém rozmezí, nebo nepřevezme-li kupující zboží bez předchozího písemného odstoupení od kupní smlouvy do 7 dnů po zbytečném uplynutí lhůty, je prodávající oprávněn požadovat náhradu vzniklé škody ve výši skutečných nákladů na pokus o neúspěšné dodání zboží na místo.

 

5.8. Kupující je povinen zkontrolovat zásilku, tj. zboží i jeho obal ihned po dodání za přítomnosti zástupce prodávajícího. Je-li zjištěna existence vady zboží, je zástupce prodávajícího povinen umožnit kupujícímu sepsat protokol o rozsahu a povaze vady zboží, jehož správnost potvrdí zástupce prodávajícího.Na základě takto vyhotoveného protokolu doručeného prodávajícímu může kupující následně odmítnout převzetí dodaného zboží s vadou nebo potvrdit dodání zboží s vadou a následně v souladu s čl. 8 těchto obchodních a reklamačních podmínek uplatnit reklamaci vad zboží u prodávajícího nebo určené osoby. V případě, že kupující odmítne převzít dodané zboží s vadou, nese veškeré účelně vynaložené náklady na vrácení zboží prodávajícímu prodávající.

 

5.9. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě nedodání zboží prodávajícím ve lhůtě uvedené v bodě 5.2. těchto obchodních podmínek a prodávající je povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou část kupní ceny do 14 dnů od obdržení odstoupení od kupní smlouvy bezhotovostním převodem na bankovní účet kupujícího určený kupujícím.

 

 1. Kupní cena

6.1. Kupní cena za zboží sjednaná v kupní smlouvě mezi prodávajícím a kupujícím je uvedena v akceptaci objednávky (dále jen “kupní cena”).

 

6.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu, včetně nákladů na dodání zboží v hotovosti při osobním převzetí zboží, a to na dobírku v místě dodání zboží nebo bezhotovostním převodem na účet prodávajícího, uvedený v akceptaci objednávky nebo na internetových stránkách prodávajícího v době před převzetím zboží.

 

6.3. V případě, že kupující uhradí prodávajícímu kupní cenu bezhotovostním převodem, považuje se za den úhrady den, kdy byla celá kupní cena připsána na účet prodávajícího.

 

6.4. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu za sjednané zboží ve lhůtě dle kupní smlouvy, nejpozději však při převzetí zboží.

 

6.5. V případě, že kupující nezaplatí prodávajícímu plnou kupní cenu do okamžiku dodání zboží na místo a strany se nedohodly na zaplacení kupní ceny za zboží ve splátkách, je prodávající oprávněn odmítnout dodání zboží kupujícímu.

 

6.6. Náklady spojené s montáží a dodáním zboží nejsou zahrnuty v kupní ceně a prodávající není povinen tyto služby kupujícímu poskytnout.

 

 1. Nabytí vlastnického práva a přechod nebezpečí škody na zboží

7.1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží pouze úplným zaplacením celé kupní ceny za zboží.

 

7.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem, kdy kupující nebo třetí osoba kupujícího pověřená převezme zboží od prodávajícího nebo od jeho zástupce, oprávněného k dodání zboží, nebo neučiní-li tak včas, okamžikem, kdy prodávající umožní kupujícímu nakládat se zbožím a kupující zboží nepřevezme.

 

 1. Odstoupení od kupní smlouvy

8.1. Nemůže-li prodávající plnit své povinnosti z kupní smlouvy z důvodu prodeje zásob, nedostupnosti zboží, nebo jestliže výrobce, dovozce nebo dodavatel zboží sjednaného v kupní smlouvě ukončil výrobu nebo provedl tak závažné změny, že znemožnily plnění povinností prodávajícího vyplývajících z kupní smlouvy nebo z důvodů vyšší moci, nebo i když bylo vynaloženo veškeré úsilí, po kterém lze oprávněně požadovat, aby nebyl schopen dodat zákazníkovi zboží ve lhůtě stanovené těmito obchodními podmínkami nebo za cenu uvedenou v objednávce, je prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat kupujícího a zároveň je povinen nabídnout kupujícímu náhradní plnění nebo možnost kupujícího odstoupit od kupní smlouvy (zrušit objednávku). V případě, že kupující odstoupí od kupní smlouvy z důvodů uvedených v tomto bodě těchto reklamací a obchodních podmínek, je prodávající povinen vrátit kupujícímu již zaplacenou zálohu za zboží sjednané v kupní smlouvě do 14 dnů od oznámení o odstoupení od smlouvy převodem na účet určený kupujícím.

 

8.2. Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 7 a násl. zákona č. 102/2014 Sb., o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku (dále jen “zákon o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku”),) do 14 dnů od převzetí zboží, nebo ode dne uzavření smlouvy o poskytování služby nebo smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodaného na hmotném nosiči, pokud prodávající splnil informační povinnosti podle § 3 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku včas a řádně.

 

8.3. Kupující má právo v této lhůtě po převzetí zboží vybalit a otestovat zboží obdobným způsobem obvyklým pro nákup v klasické “kamenné” prodejně, a to v rozsahu nezbytném pro určení povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

 

8.4. Lhůta pro odstoupení od smlouvy počíná běžet dnem, kdy kupující nebo jím určená třetí osoba, s výjimkou dopravce, převezme všechny části objednaného zboží nebo pokud

 1. a) zboží objednané kupujícím v jedné objednávce je dodáváno samostatně, a to ode dne převzetí zboží, které bylo dodáno jako poslední,
 2. b) dodává zboží skládající se z několika částí nebo kusů ode dne převzetí poslední části nebo kusu,
 3. c) podle smlouvy je zboží dodáváno opakovaně po omezenou dobu, ode dne převzetí prvního dodaného zboží.

8.5. Kupující může odstoupit od kupní smlouvy, jejímž předmětem je koupě zboží ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

 

8.6. Odstoupení od smlouvy musí kupující učinit písemně způsobem, který nevzbuzuje pochybnosti o tom, že došlo k odstoupení od smlouvy, nebo formou zápisu na jiném trvalém nosiči nebo za použití formuláře přílohy 1 těchto obchodních podmínek. Lhůta pro odstoupení od smlouvy se považuje za trvalou, pokud bylo oznámení o odstoupení od smlouvy zasláno prodávajícímu nejpozději poslední den lhůty podle Ust. . § 7 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

 

8.7. Odstoupení od kupní smlouvy dle předchozího bodu těchto obchodních a reklamačních podmínek musí obsahovat informace požadované ve formuláři pro odstoupení od kupní smlouvy, který je přílohou bodu 1 těchto obchodních podmínek, zejména identifikaci kupujícího, číslo a datum objednávky, přesnou specifikaci zboží, způsob, jakým má prodávající vrátit již obdržené plnění, zejména číslo účtu a/nebo poštovní adresu kupujícího.

 

8.8. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, ruší se i jakákoli dodatková smlouva související s kupní smlouvou, od které kupující od počátku odstoupil. Kupující nesmí být povinen uhradit v souvislosti se zrušením doplňkové smlouvy žádné náklady ani jiné platby než náhradu nákladů a plateb uvedených v § 9 odst. 3, § 10 odst. 3 a 5 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku a ceně služby, pokud je předmětem smlouvy poskytnutí služby a došlo k plnému poskytnutí služby.

 

8.9. Kupující je povinen zaslat zboží zpět na adresu sídla provozovatele bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od kupní smlouvy, nebo je předat prodávajícímu nebo osobě prodávajícím pověřené k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající navrhl vyzvednout zboží osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.  Lhůta uvedená v první větě tohoto bodu těchto prodejních podmínek se považuje za dodrženou, pokud bylo zboží předáno k přepravě nejpozději poslední den lhůty.

 

8.10. Kupující je povinen dodat prodávajícímu kompletní zboží včetně kompletní dokumentace, nepoškozené, v původním obalu a nepoužité.

 

8.11. Doporučuje se zboží pojistit. Zásilky na dobírku nejsou prodávajícím akceptovány. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu bez zbytečného odkladu nejpozději do 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy veškeré platby přijaté od kupujícího na základě kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní, včetně nákladů na dopravu, dodání a poštovné a další náklady a poplatky.  Prodávající není povinen vrátit kupujícímu platby podle tohoto bodu těchto prodejních podmínek před dodáním zboží, pokud prodávající nenavrhne převzetí zboží osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby.

 

8.12. Kupující nese náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nebo osobě pověřené prodávajícím k převzetí zboží. To neplatí, pokud prodávající souhlasil s tím, že je ponese sám, nebo pokud nesplnil svou povinnost podle § 3 odst. 1 písm. i) zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku.

 

8.13. Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku takového zacházení se zbožím, které je nad rámec zacházení nezbytného pro určení vlastností a funkčnosti zboží. Spotřebitel neodpovídá za snížení hodnoty zboží, pokud prodávající nesplnil informační povinnost o právu spotřebitele odstoupit od smlouvy podle § 3 odst.

 

8.14. Prodávající je povinen vrátit kupujícímu kupní cenu za zboží stejným způsobem, jakým kupující použil při své platbě, pokud se s kupujícím nedohodne na jiném způsobu vrácení peněz, aniž by mu byly v tomto ohledu účtovány dodatečné poplatky.

 

8.15. V případě, že kupující odstoupí od smlouvy a dodá prodávajícímu zboží, které je použité, poškozené nebo neúplné, zavazuje se prodávajícímu zaplatit:

 1. a) hodnota, o kterou byla snížena hodnota zboží ve smyslu § 457 občanského zákoníku ve skutečné výši
 2. b) náklady vzniklé prodávajícímu v souvislosti s opravou zboží a jeho uvedením do původního stavu vypočtené podle ceníku pozáručního servisu zboží. Kupující je povinen dle tohoto bodu reklamace a obchodních podmínek uhradit prodávajícímu náhradu škody až do výše rozdílu mezi kupní cenou zboží a hodnotou zboží v době odstoupení od kupní smlouvy.

8.16. V souladu s § 7 odst. 6 zákona o ochraně spotřebitele při prodeji na dálku nesmí kupující odstoupit od smlouvy, jejímž předmětem je:

– prodej zboží vyrobeného podle zvláštních požadavků spotřebitele, zboží na míru nebo zboží určeného speciálně pro jednoho spotřebitele,

– prodej zboží uzavřeného v ochranném obalu, které není vhodné k vrácení ze zdravotních nebo hygienických důvodů a jehož ochranný obal byl po dodání porušen,

– prodej zvukových záznamů, videonahrávek, zvukovo-obrazových záznamů, knih nebo počítačového softwaru prodávaných v ochranném obalu, pokud spotřebitel obal rozbalil;

– poskytování elektronického obsahu jiného než na hmotném nosiči, pokud bylo jeho poskytování zahájeno s výslovným souhlasem spotřebitele a spotřebitel uvedl, že byl řádně informován o tom, že tímto souhlasem ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

 

– prodej zboží, které bylo v době po uzavření smlouvy a převzetí zboží od prodávajícího kupujícím sestaveno, smontováno nebo použito takovým způsobem, že jeho obnovení prodávajícím není možné bez nutnosti zvýšeného úsilí a zvýšených nákladů, např. kompozitní nebo smontovaný nábytek apod.

 

8.17. Ustanovení § 8 těchto prodejních a reklamačních podmínek se výslovně nevztahují na subjekty, které nesplňují definici spotřebitele uvedenou v § 2 písm. a) zákona.

 

 1. Záverečné ustanovenia

9.1. Je-li kupní smlouva uzavřena písemně, musí být její změna písemná.

 

9.2. Smluvní strany se dohodly, že komunikace mezi nimi bude probíhat formou e-mailových zpráv.

 

 

9.3. Vztahy neupravené těmito obchodními a reklamačními podmínkami podléhají příslušným ustanovením občanského zákoníku, zákona, zákona č. 22/2004 Sb., o elektronickém obchodu a o změně zákona č. 128/2002 Sb., o státní kontrole vnitřního trhu ve věcech ochrany spotřebitele a o změně některých zákonů ve znění zákona č. 284/2002 Sb.

 

 

9.4. Tyto obchodní podmínky nabývají vůči kupujícímu účinnosti uzavřením kupní smlouvy.

 

9.5. Před odesláním objednávky bude kupující vyzván, aby zaškrtnutím políčka potvrdil, že se s nimi seznámil, přečetl si je, rozumí jejich obsahu a zaškrtnutím políčka s nimi v plném rozsahu souhlasí.

 

9.6. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu těchto Všeobecných nákupních podmínek. Povinnost písemně oznámit změny všeobecných nákupních podmínek je splněna jejich umístěním na https://www.orto-zdrav.cz/

 

9.7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.3.2022 .

 

Objevte i vy výhody ortopepdické obuvi, kterou již objevilo mnoho lidí a to nejen tí, kteří mají problémy s chodidly. Vyskoušejte naše zdravotní pantofle a již nebudete chtít jiné.