Ochrana osobných údaju ( GDPR )

Ochrana osobných údaju

Zásady ochrany osobních údajů ( GDPR )

Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

SPOLEČNOST ORTOZDRAV s.r.o., se sídlem Jána Švermu 6 085 01 Bardejov, 085 01 Bardejov, IČO: 54257123 zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Prešově, oddíl: Sro, vložka 43225/P , provozovatel e-shopu www.orto-zdrav.cz, prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy

Bezpečnost osobních údajů je pro nás prioritou, proto bychom vás rádi informovali, jaké osobní údaje o vás shromažďujeme a jak je nadále používáme.

I. Základní ustanovení

7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) je společnost:

Společnost ORTOZDRAV s.r.o., se sídlem Jána Švermu 6 085 01 Bardejov, 085 01 Bardejov, IČ: 54257123 zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu v Prešově, oddíl: Sro, vložka: 43225/P (dále jen: “Provozovatel”).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:

ORTOZDRAV  s.r.o

Adresa: Jána Švermu 6 085 01 Bardejov

Email: [email protected]

Tel.č. : +421 907 282 416

Osobní údaje jsou údaje týkající se identifikované fyzické osoby nebo identifikovatelné fyzické osoby, které lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména na základě obecně použitelného identifikátoru, jiného identifikátoru, jako je jméno, příjmení, identifikační číslo, lokalizační údaje nebo online identifikátor, nebo na základě jedné nebo více charakteristik či znaků,které představují jeho fyzickou identitu, fyziologickou identitu, genetickou identitu, psychologickou identitu, duševní identitu, ekonomickou identitu, kulturní identitu nebo sociální identitu.

Správce osobních údajů nejmenoval zpracovatele pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytli, nebo osobní údaje získané správcem v důsledku splnění Vaší objednávky.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Právní důvod a účel zpracování osobních údajů Právním důvodem pro zpracování osobních údajů je:

plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1(b) gdpr.b,

oprávněný zájem provozovatele na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání příslušných obchodních nabídek a newsletterů) dle čl. 6 odst. 1 f) GDPR,

zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro předsmluvní opatření, která mají být přijata na žádost subjektu údajů na žádost subjektu údajů.

Účelem zpracování osobních údajů je:

provedení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem. (Při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontaktní údaje), poskytnutí osobních údajů je nezbytným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít nebo ji plnit správcem)

zasílání relevantních obchodních nabídek a provádění dalších marketingových aktivit.

Neexistuje automatické individuální rozhodování ze strany provozovatele ve smyslu čl. 22 GDPR. K takovému zpracování jste udělili výslovný souhlas.

IV. Doba uchovávání

Správce uchovává osobní údaje:

po dobu nezbytnou k uplatnění práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a k uplatnění nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).

po dobu do odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely, nejdéle však po dobu 5 let, pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

podílející se na dodávce zboží / služeb / provádění plateb na základě smlouvy, poskytování služeb provozování internetového obchodu a dalších služeb v souvislosti s provozem internetového obchodu poskytujícího marketingové služby.

Správce nemá v úmyslu poskytnout osobní údaje třetí zemi (zemi mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

Poskytované služby, poskytování marketingových a podpůrných služeb:

  • Google Analytics – zaznamenáva cookies a použitie webu
  • Google Adwords – zaznamenáva cookies a použitie webu
  • Heureka – zaznamenáva konverzie nákupu a email pre službu „Overené zákazníkmi“

VI. Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte:

právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR

právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR

právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR

právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR

právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR

právo vznést námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR

právo podat stížnost u dozorového úřadu podle čl. 77 GDPR

Právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. I těchto Podmínek. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat ve svém vlastním zákaznickém účtu.

Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pokud se domníváte, že bylo porušeno vaše právo na ochranu osobních údajů.

VII. Zásady ochrany osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Provozovatel přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zabezpečení/šifrovaného přístupu na web, šifrování hesel zákazníků v databázi, pravidelných aktualizací systému, pravidelných záloh systému.

Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

Odesláním objednávky z online objednávkového formuláře potvrzujete, že jste obeznámeni se zásadami ochrany osobních údajů a že je přijímáte v plném rozsahu.

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím svého souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím svého souhlasu potvrzujete, že jste si vědomi zásad ochrany osobních údajů a že je přijímáte v plném rozsahu.

Provozovatel je oprávněn tyto podmínky měnit. Nová verze Zásad ochrany osobních údajů bude zveřejněna na jejích webových stránkách.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy, připomínky a požadavky týkající se ochrany osobních údajů a jejich zpracování, neváhejte nás kontaktovat na adrese nebo v call centru:

ORTOZDRAV  s.r.o

Adresa: Jána Švermu 6 085 01 Bardejov

Email: [email protected]

Zákaznícky servis: +421 904 440 694 alebo [email protected]

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti a účinnosti dnem 25.5.2018 a plně nahrazují předchozí podmínky, které byly platné v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Osobní údaje a jejich ochrana

1. Strany se dohodly, že kupující, je-li fyzickou osobou, povinen oznámit prodávajícímu v objednávce své jméno a příjmení, adresu trvalého bydliště včetně PSČ, telefonní číslo a adresu elektronické pošty.

2. Strany se dohodly, že kupující, je-li právnickou osobou, je povinen oznámit prodávajícímu v objednávce svou obchodní firmu, adresu sídla včetně PSČ, identifikační číslo, telefonní číslo a e-mailovou adresu.

3. Kupující může kdykoliv zkontrolovat a změnit poskytnuté osobní údaje, jakož i zrušit svou registraci po přihlášení na webové stránky elektronického obchodu v sekci http://www.fus.sk/my-account/.

4. Prodávající tímto upozorňuje kupujícího, že podle § 10 odst. 3 písm. 3 písm. b) .b zákona č. 122/2013 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “NPOO”)prodávající jako správce bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v procesu uzavírání kupní smlouvy bez jeho souhlasu jako subjektu údajů, neboť zpracování osobních údajů kupujícího bude prodávající provádět v předsmluvních vztazích s kupujícím a zpracování osobních údajů kupujícího je nezbytné pro plnění kupní smlouvy, ve které kupující vystupuje jako jedna ze stran.

5. Kupující vyjadřuje souhlas ve smyslu § 11 odst. 1 zákona s tím, aby prodávající zpracovával a uchovával jeho osobní údaje, zejména ty, které jsou uvedeny výše a/nebo které jsou nezbytné v činnosti prodávajícího týkající se zasílání informací o nových produktech,slevy a propagační akce na nabízené zboží a zpracovávaly je ve všech svých informačních systémech týkajících se zasílání informací o nových produktech, slevách a propagačních akcích na nabízené zboží.

6. Prodávající se zavazuje nakládat s osobními údaji kupujícího a nakládat s nimi v souladu s platnou legislativou Slovenské republiky.

7. Prodávající prohlašuje, že v souladu s § 6 odst. 2 .c odst. 2 písm. b) GDPR bude shromažďovat osobní údaje výhradně pro účely uvedené v těchto obchodních podmínkách.

8. Prodávající prohlašuje, že v souladu s § 6 odst. 2 písm. e) Národní rady bude shromažďovat osobní údaje pro jiné účely, než které jsou uvedeny v těchto obchodních podmínkách, odděleně a zajistí, aby osobní údaje byly zpracovávány a používány výhradně způsobem, který odpovídá účelu, pro který byly shromážděny, a aby je nespojovaly s osobními údaji,  získané pro jiné účely.

9. Kupující uděluje prodávajícímu souhlas se zpracováním osobních údajů na dobu určitou do doby, než bude splněn účel zpracování osobních údajů kupujícího. Prodávající zajistí naplnění účelu zpracování bez zbytečného odkladu zničení osobních údajů kupujícího. Souhlas se zpracováním osobních údajů může kupující kdykoli písemně odvolat. Souhlas zaniká do 1 měsíce od obdržení odvolání souhlasu kupujícího prodávajícímu.

10. Před odesláním objednávky bude kupující vyzván, aby zaškrtnutím políčka před odesláním objednávky potvrdil, že mu prodávající sdělil dostatečným, srozumitelným a nezaměnitelným způsobem:

(a) své identifikační údaje uvedené v článku 1 těchto Podmínek;

b) identifikační údaje třetí osoby, kterou je společnost, která dodává objednané zboží kupujícímu, tak, aby tyto údaje byly uvedeny v akceptaci;

c) účel zpracování osobních údajů, kterým je uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím,

d) že bude zpracovávat osobní údaje kupujícího v rozsahu jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště včetně PSČ, telefonní číslo a adresa elektronické pošty, je-li kupujícím fyzická osoba a v rozsahu obchodní firma, adresa sídla včetně PSČ, IČ, telefonní číslo a e-mailová adresa, je-li kupujícím právnická osoba,

e) že kupující je povinen poskytnout požadované osobní údaje,

11. Prodávající prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat v souladu s dobrými mravy a bude jednat způsobem, který nebude v rozporu s GDPR nebo jinými obecně závaznými právními předpisy ani je nebude obcházet. Prodávající prohlašuje, že nebude vymáhat ani podmiňovat souhlas subjektu údajů hrozbou odmítnutí smluvního vztahu, služby, zboží nebo povinnosti uložené prodávajícímu.12. Kupující má právo na základě písemné žádosti prodávajícího požadovat

a) potvrzení, zda jsou osobní údaje o něm zpracovávány, či nikoli;

b) účel zpracování osobních údajů;

c) obecně srozumitelnou formou informace o zpracování svých osobních údajů v informačním systému a jeho stavu v rozsahu, v jakém:

i) identifikační údaje prodávajícího a jeho zástupce, je-li jmenován;

ii) identifikační údaje zprostředkovatele; to neplatí, pokud prodávající při získávání osobních údajů nejedná v souladu s § 8 ZnOOÚ,

d) v obecně srozumitelné formě přesné informace o zdroji, ze kterého byly jeho osobní údaje získány ke zpracování;

e) ve obecně srozumitelné formě kopii svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;

f) doplňující informace, které jsou s ohledem na všechny okolnosti a podmínky zpracování osobních údajů nezbytné k tomu, aby kupující zaručil svá práva a právem chráněné zájmy, a to zejména v rozsahu, v jakém

i) pokyny k dobrovolnému nebo povinnému poskytnutí požadovaných osobních údajů; pokud prodávající získá osobní údaje kupujícího na základě souhlasu kupujícího dle § 11 ZnOOÚ, oznámí mu zároveň dobu platnostisouhlasu, a pokud povinnost kupujícího poskytnout osobní údaje vyplývá z přímo vymahatelného právně závazného aktu Evropské unie, mezinárodní smlouvy, kterou je Slovenská republika vázána, nebo ze zákona, oznámí prodávající kupujícímu právní základ, který mu tuto povinnost ukládá, a oznámí mu důsledky odmítnutí poskytnout osobní údaje,

ii) informace o třetích stranách, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny;

iii) okruh příjemců, pokud se předpokládá nebo je zřejmé, že jim budou osobní údaje zpřístupněny;

iv) formu zveřejnění, mají-li být osobní údaje zveřejněny;

v) třetí země, v nichž se předpokládá nebo je zřejmé, že osobní údaje budou v těchto zemích probíhat;

g) opravu svých nepřesných, neúplných nebo zastaralých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování;

h) zničení svých osobních údajů, pokud byl splněn účel jejich zpracování; jsou-li předmětem zpracování úřední dokumenty obsahující osobní údaje, může požádat o jejich vrácení,

i) zničení svých osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, pokud došlo k porušení NPC nebo jiných platných právních předpisů Slovenské republiky.

13. Na základě bezplatné písemné žádosti má kupující právo vznést námitku vůči prodávajícímu:

a) zpracování svých osobních údajů, o nichž se domnívá, že jsou nebo budou zpracovávány pro účely přímého marketingu bez jeho souhlasu, a požádat o jejich zničení;

b) použití osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu v poštovním styku, nebo

c) poskytování osobních údajů uvedených v § 10 odst. 3 písm. d) pro účely přímého marketingu.

14. Na základě bezplatné písemné žádosti má kupující právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů u prodávajícího v případech dle § 10 odst. 3 písm. a), e), f) nebo g) ZNOU uvedením oprávněných důvodů nebo předložením důkazů o neoprávněném zásahu do jeho práv a právem chráněných zájmů, které jsou nebo mohou být v konkrétním případě takovým zpracováním osobních údajů poškozeny; když tomu nebrání právní důvody a prokáže se, že námitka kupujícího je oprávněná, prodávající je povinen osobní údaje, proti jejichž zpracování kupující vznesl námitku, zablokovat a nakládat s nimi bez zbytečného odkladu, jakmile to okolnosti dovolí.

15. Kupující má na základě písemné žádosti nebo osobně, pokud případ nevydrží odklad, dále právo kdykoli vznést námitku vůči prodávajícímu a nepodřídit se rozhodnutí prodávajícího, které by na něj mělo právní účinky nebo významný dopad, pokud je takové rozhodnutí učiněno výhradně na základě automatizovaného zpracování jeho osobních údajů. Kupující má právo požádat prodávajícího o přezkoumání rozhodnutí jinou metodou než automatizovaná forma zpracování, kdy je prodávající povinen vyhovět žádosti kupujícího tak, aby rozhodující roli při posuzování rozhodnutí hrála oprávněná osoba; prodávající informuje kupujícího o způsobu přezkoumání a výsledku nálezu ve lhůtě stanovené v odstavci 18 těchto obchodních podmínek. Kupující nemá toto právo pouze tehdy, stanoví-li tak zvláštní zákon, v která opatření jsou změněna tak, aby chránila oprávněné zájmy kupujícího, nebo pokud v rámci předsmluvních vztahů nebo během existence smluvních vztahů prodávající vydal rozhodnutí, kterým vyhověl žádosti kupujícího, nebo pokud prodávající přijal jiná vhodná opatření podle smlouvy k ochraně oprávněných zájmů kupujícího.

16. Uplatní-li kupující své právo písemně a z obsahu jeho žádosti vyplývá, že své právo uplatňuje, považuje se žádost za podanou podle tohoto zákona; žádost podaná e-mailem nebo faxem doručí kupující písemně nejpozději do tří dnů ode dne jejího odeslání.

17. Má-li kupující podezření, že jeho osobní údaje jsou zpracovávány protiprávně, může o tom informovat Úřad pro ochranu osobních údajů. Nemá-li kupující plnou způsobilost k právním úkonům, může jeho práva uplatnit zákonný zástupce.

18. Prodávající je povinen vyřídit žádost kupujícího písemně dle tohoto čl. těchto obchodních a reklamačních podmínek, případně vyhovět požadavkům kupujícího dle NpOÚ a písemně jej informovat nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti nebo žádosti.

19. Omezení práv kupujícího dle § 28 odst. 2 ZnOÚ, prodávající neprodleně písemně vyrozumí subjekt údajů a Úřad má ochranu osobních údajů.

20. Prodávající upozorňuje kupujícího, že v souladu s § 15 odst. 1 písm. e) bodem 3 a bodem 4 Osobních údajů kupujícího se předpokládá, že osobní údaje kupujícího mohou být zpřístupněny a zpřístupněny následujícím třetím osobám nebo řadě příjemců:

  • Slovenská pošta, a. s., so sídlom Partizánska cesta č. 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36 631 124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sa, Vložka číslo: 803/S
  • Zásielkovňa s.r.o., so sídlom Kopčianska 3954/39,851 01 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 48136999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 105158/B
  • ELBIA, s. r. o., so sídlom Stoličková 870/4, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36702897, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bánska Bystrica, Oddiel Sro, Vložka číslo: 12334/S
  • WebSupport s.r.o., so sídlom Staré Grunty 12, 841 04 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 36421928 , zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka číslo: 63270/B

21. Informační systémy elektronického obchodu prodávajícího jsou registrovány v souladu se zákonem č. 122/2013 Sb., o ochraně osobních údajů.

Informace o souborech cookie

Co jsou soubory cookie

Cookies jsou malé textové soubory uložené ve vašem počítači. Jsou ukládány internetovým prohlížečem na žádost jednotlivých webových stránek, které procházíte. Webové stránky mohou zpětně analyzovat obsah souboru. Zjistí, které stránky jste navštívili, jestli máte něco v košíku nebo jestli jste přihlášení. Cookies jsou nezbytné pro správné fungování většiny větších stránek na internetu.

Jaké typy souborů používáme

Soubory cookie můžeme zobrazit v našem internetovém obchodě podle doby platnosti nebo podle účelu.

Platnost:

krátkodobé soubory cookie – jsou platné po dobu trvání vaší návštěvy a vyprší několik minut po opuštění webu Vejare.sk. Pomáhají základním funkcím obchodu.

dlouhodobé cookies – platí několik dní až měsíců. Usnadňují založení obchodu při návratu, pomáhají vám s přihlášením nebo vám připomínají nabídku e-shopu Vejare v reklamních plochách jiných webů.

Účel:

klíčové (funkční) cookies – bez nich nebude obchod správně fungovat. Obsah košíku může například zmizet nebo nebudete moci zůstat přihlášeni.

analytické – umožňují sledovat návštěvnost stránek a používání různých funkcí. Podle nich se snažíme internetový obchod vylepšovat Vejare.sk, aby s ním byli uživatelé spokojenější.

sledování a remarketing – pomáhají nám optimalizovat nabídky zákazníků a oslovit je v reklamních oblastech na jiných webových stránkách.

Konverze – slouží k vyhodnocení toho, jak funguje reklama a jak se uživatelé dostávají k Vejare.sk.

Vypnutí ukládání souborů cookie

Běžné internetové prohlížeče vám umožňují vypnout soubory cookie v jejich nastavení. Podívejte se do nápovědy prohlížeče a postupujte podle pokynů v ní. Mějte na paměti, že s vypnutými soubory cookie lze výrazně snížit pohodlí nákupního procesu.

Objevte i vy výhody ortopepdické obuvi, kterou již objevilo mnoho lidí a to nejen tí, kteří mají problémy s chodidly. Vyskoušejte naše zdravotní pantofle a již nebudete chtít jiné.